MDVZ 2023

Program konferencie

Program konferencie na stiahnutie. MDVZ 2023 program

Štvrtok 23. 3. 2023, Edukačné centrum JLF UK Martin

Prízemie, prednášková miestnosť

 

9:00 – 9:45 Slávnostné otvorenie konferencie
 

Čestné predsedníctvo:

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.,MPH – vedúca UVZ JLF UK v Martine

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. –dekanka JLF UK v Martine

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – primátor mesta Martin

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. – hlavný hygienik SR

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA – riaditeľka 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

 

 

Úvodná prednáška

Paliatívna starostlivosť na Slovensku:
súčasný stav a vízia
Škripeková A. Národnýonkologický ústav, Bratislava

 


9:45 – 10:00                Prestávka

Prízemie, prednášková miestnosť

 

10:00 – 11:15 Prevencia a kontrola infekčných chorôb

Predsedníctvo: Prof.MUDr.
Vladimír Janout, CSc.; Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

1.     Hrozby emergentných a reemergentných
ochorení na Slovensku

Hudečková, H., Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

2.     Prekonanie osýpok – identifikácia kohort
prostredníctvom dvoch metód
Zibolenová J., Hudečková H., Malobická E., Ulbrichtová R., Novák
M. Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

3.     Zkušenosti s rutinním očkováním
v Kongu
Macounová, P. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví,
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR

4.     Predstavenie projektu „Prevalencia
HIV/AIDS a vybraných sexuálne a krvou prenosných infekcií v komunite migrantov,
so špeciálnym zameraním na vojnových odídencov z Ukrajiny“

Gába P., Doležalová K., Mračková T., Bražinová A. Ústav epidemiológie,
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

5.     Diagnostika a liečebné postupy
tuberkulózy v Uhorsku v 17. storočí
Malinovská, N., Vyšehradský, P., Péčová, R. Ústav cudzích jazykov JLF UK,
Martin; Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

Diskusia

 

11:15 – 11:20             Prestávka

 

Prízemie, prednášková miestnosť
 

11:20 – 12:00
Environmentálne zdravie

 

Predsedníctvo: Prof.MUDr.
Ľubica Argalášová, PhD., MPH; Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

1.     Environmentálny
hluk ako závažný problém v starostlivosti o zdravie populačných skupín
Argalášová Ľ., Filová A., Samohýl M., Hirošová K., Mayer Vargová K.,
Babjaková J., Jurkovičová J. Ústav hygieny, LF UK, Bratislava

2.     Európske
partnerstvo pre hodnotenie rizika chemických látok – PARC
Palkovičová Murínová, Ľ. Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Bratislava

3.     Expozícia
perfluóroalkylovým zlúčeninám a jej determinanty u adolescentov v Európe

Richterová D., Fábelová L., Rausová K., Palkovičová Murínová Ľ., a
spoluautori HBM4EU štúdii u adolescentov Fakulta verejného
zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 Diskusia

1. poschodie, miestnosť 2.21

 

10:00 – 11:30 Preventívne pracovné lekárstvo I

PredsedníctvoProf. MUDr. Janka Buchancová, CSc., MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH

1.     Lekárka ako súdna znalkyňa- výber z kazuistík
Buchancová J. Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

2.     Analýza psychosociálního rizika na pracovištích úřadů práce v ČR a SR
Mrázová K., Peclová J., Lipšová V. Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

3.     Onemocnění bederní páteře v souvislosti s prací v ČR
Lipšová V. Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

4.     Ohrožení zdravotníků agresivním pacientem – kazuistika s expertními stanovisky
Štěpánek L., Ivanová K., Nakládalová M., Doležal A. Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR; Klinika pracovního lékařství, Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, ČR; Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR

5.     Syndróm vyhorenia u zdravotníkov: štúdia v univerzitných nemocniciach dvoch krajín
Ulbrichtová R., Štěpánek L., Nakládalová M., Janošíková M.,  Švihrová V., Hudečková H., Sovová E., Sova M., Vévoda J. Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin, SR; Klinika pracovního lékařství, Univerzitná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ČR; Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Univerzitná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ČR; Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Univerzitná nemocnica Brno a Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ČR

6.     Syndróm vyhorenia v skupine zdravotníckych záchranárov
Šichman M., Rimárová K., Tejová M., Drabiščák E.,  Groško D. Katedra urgentnej zdravotníckej staroslivosti, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity , Ružomberok; Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Košice

Diskusia

 


12:00 – 12:45              Obedňajšia prestávka

Prízemie, prednášková miestnosť
 

12:45 – 14:20 Prevencia a kontrola chronických chorôb a ich rizikových faktorov

 

Predsedníctvo: doc. MUDr. Jana Janoutová, PhD.; Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

1.  Vliv aterosklerózy na rozvoj demence – průběžné výsledky epidemiologické studie
Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E.,  Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Rečková S., Vališ,M., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v
Olomouci, ČR; Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita
Palackého v Olomouci, ČR; Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného
zdraví, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR;
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR; Katedra klinických neurověd, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR; Ústav laboratorní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR; Ústav laboratorní medicíny, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR; Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR; Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR; Centrum zdravotnického výzkumu, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, ČR; Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR

2.  Regionálne analýzy faktorov životného štýlu súvisiacich so zdravím na Slovensku – príležitosti, možnosti a úskalia
Baška T., Madleňák T., Malobická E., Švihrová V., Hudečková H. Ústav
verejného zdravotníctva JLF UK, Martin; Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 3. Body mass index u adolescentov – úskalia jeho interpretácie
Malobická E., Baška T., Štefanová E., Zibolenová J., Bakalár P., Hudečková
H. Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin;  Katedra športovej edukológie a
humanistiky, Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove

4.  Vzťah medzi dĺžkou spánku a úrazmi súvisiacimi s fyzickou aktivitou v škole a vo voľnom čase u adolescentov
Kostičová M., Kopčáková J., Vašková M., Kovalik Slančová T., Krajčiová K., Kolarčík P., Bakalár P. Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Ústav psychológie zdravia a metodólogie výskumu, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Katedra športovej edukológie a humanistiky, Fakulta športu Prešovskej univerzity, Prešov

5.   Prevencia sociálno-zdravotných dopadov celiakie v detskej populácií
Čecho D., Baška T., Čecho R., Švihrová V., Hudečková H. Ústav verejného
zdravotníctva JLF UK, Martin

6.   Pohybová aktivita ako prevencia drogovej závislosti u stredoškolskej  mládeže

      Olosová, D. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine; Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin

Diskusia

Prízemie, miestnosť 1.12

12:45 – 13:35 Prezentácia posterov a diskusia

Predsedníctvo: doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc., doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

 

1.     Nežiadúce účinky niektorých nanočastíc používaných v potravinách
Hurbánková M., Moricová Š. Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2.     Informácia o pripravovaných právnych predpisoch v ochrane zdravia pri práci
Zámečníková M., Šťastná M., Ondrejková Ľ., Fejdová K., Hrčková M., Juhas L., Tinková B. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava; RÚVZ Prievidza, Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu

3.     Ochorenie Covid-19 v podmienkach zamestnávateľov
Marušiaková M., Záborský T., Páričková J., Birnstein B., Snováková V., Zjavková M. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

4.     Význam sérových hladin vitaminu D na progresi roztroušené sklerózy
Chudý M. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR

5.     Riešenie problematiky zdravotných rizík a rizikových prác v iných ako priemyselných prevádzkach
Jarošová M., Záborský T., Marušiaková M. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

6.     Karcinom plic a pasivní kouření – kazuistiky
Štěpánek L., Horáková D., Ševčíková J. Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

7.     Kvalita života pacientov pri ortodontickej liečbe
Samohýl M., Hirošová K., Argalášová Ľ., Kachútová I., Matejáková L., Jurkovičová J. Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

8.     Samovyšetrenie prsníkov u študentiek vysokých škôl v kontexte prevencie
Kelčíková S., Beťáková N., Mazúchová L., Maskálová E. Ústav pôrodnej asistencie, JLF UK, Martin

9.     Obezita a nedoslýchavost
Novotná A., Kovalová M., Zbořilová M., Tomášková H., Šlachtová H., Maďar R., Mrázková E., Škerková M. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR

10.   Vysokofrekvenční ztráta sluchu ve vztahu k chronickým onemocněním
Gottfriedová N., Škerková M., Zbořilová M., Tomášková H., Šlachtová H., Maďar R., Mrázková E., Kovalová M. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR

 Diskusia

 


14:20 – 14:40              Prestávka

Prízemie, prednášková miestnosť

 

14:40 – 16:10 Varia

Predsedníctvo: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH; Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

1.  Zdravotná gramotnosť seniorov a možnosti jej zvyšovania – vybrané zistenia projektu INHEAL
Katreniaková Z., Nemčíková M., Nagyová, I., FABMR Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2.    Možnosti využití standardizovaného dotazníku k odhalení nedoslýchavosti
Škerková M., Kovalová M., Tomášková H., Maďar R., Gottfriedová N., Mrázková E. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného
zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR

3.    Analýza hygienickej úrovne cukrárskych výrobní v regióne Turiec
Štefanová E., Macková B. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine; Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin

4.    Digitálne mobilné zdravie ako nástroj pre spoločné rozhodovanie a terapeutickú alianciu medzi pacientom a lekárom
Hrabovský M., Breznoščáková D., Nagyová I. Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Centrum pre psychické funkcie, Vranov nad Topľou;  Slovenská asociácia verejného zdravia –
SAVEZ, Košice

5.    Bolesť a únava ako determinanty funkčného stavu pacientov s osteoartrózou kolena
Evelley J., Mikula P., Polan P., Vicen M., Nagyová I.Ústav Sociálnej a Behaviorálnej Medicíny, Klinika Muskuloskeletálnej a Športovej Medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Košice

6.    Suicidálne ideácie u pacientov s koronárnou chorobou srdca
Kundrátová L., Timková V., Breznoščáková D., Studenčan M., Sanderman R., Nagyová I. Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Diskusia

 1. poschodie, miestnosť 2.21

 

14:40 – 16:00 Preventívne pracovné lekárstvo II

Predsedníctvo: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.; doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

1.     Význam prešetrovania pracovných podmienok vo vzťahu k posudzovaniu chorôb z povolania
Osina O., Hubená G., Prindešová Bušíková J., Matušková Z. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin

2.     COVID-19 – princípy uznávania a výskyt chorôb z povolania v spáde UNM
Hubená G., Osina O., Prindešová Bušíková J., Matušková Z. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin

3.     Hodnotenie zdravotného rizika z fyzickej záťaže pri práci a legislatíva SR
Šťastná M., Zámečníková M. a kol. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu

4.     Trendy výskytu chorôb z povolania v spádovej oblasti UNM
Matušková Z. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzitná nemocnica Martin

5.    Vybrané aspekty profesionálneho ochorenia HK z vibrácií
Prindešová Bušíková J., Osina O., Matušková Z., Hubená G. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin

Diskusia 

Prízemie, prednášková miestnosť

16:10 Slávnostné ukončenie konferencie

Program konferencie na stiahnutie. MDVZ 2023 program

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604; 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore