MDVZ 2023

Pokyny na písanie príspevkov do zborníka

Pri písaní príspevkov prosíme o dodržanie jednotného formátu:

  • textový editor MS WORD
  • typ písma Times New Roman
  • veľkosť 12
  • 1,5 riadkovanie
  • bez okrajov, odsekov, zlomov
  • nečíslovať strany
  • neformátovať

Hlavička: názov príspevku, autori (bez titulov), pracoviská všetkých autorov označené horným indexom, kontakt na prvého autora

Text príspevku: členenie: Abstrakt*, Úvod, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Záver, Literatúra;

Tabuľky a grafy: na celú šírku strany, čiary tenké, jednoduché, bunky netieňovať, nevyfarbovať;

  • názov a číslo tabuľky uviesť nad tabuľkou, grafy vo formáte MsExcel
  • názov a číslo grafu alebo obrázku uviesť pod graf, pod obrázok

Literatúra: v texte uvádzať v okrúhlych zátvorkách (autor, rok), uviesť abecedný nečíslovaný zoznam literatúry

* Abstrakt: štruktúrovaná forma: Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Záver; max. rozsah 150 slov, Kľúčové slová: max 5

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604; 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore