MDVZ 2023

Pokyny a registrácia

POKYNY na písanie príspevkov do zborníka

Pri písaní príspevkov prosíme o dodržanie jednotného formátu:

 • textový editor MS WORD
 • typ písma Times New Roman
 • veľkosť 12
 • 1,5 riadkovanie
 • bez okrajov, odsekov, zlomov
 • nečíslovať strany
 • neformátovať

Hlavička: názov príspevku, autori (bez titulov), pracoviská všetkých autorov označené horným indexom, kontakt na prvého autora

Text príspevku: členenie: Abstrakt*, Úvod, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Záver, Literatúra;

Tabuľky a grafy: na celú šírku strany, čiary tenké, jednoduché, bunky netieňovať, nevyfarbovať;

 • názov a číslo tabuľky uviesť nad tabuľkou, grafy vo formáte MsExcel
 • názov a číslo grafu alebo obrázku uviesť pod graf, pod obrázok

Literatúra: v texte uvádzať v okrúhlych zátvorkách (autor, rok), uviesť abecedný nečíslovaný zoznam literatúry

* Abstrakt: štruktúrovaná forma: Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Záver; max. rozsah 150 slov, Kľúčové slová: max 5

Closeup image of woman's hands using and typing on laptop keyboard on the table
 • registrácia pre aktívnu účasť (názov príspevku s anotáciou) do 17. 2. 2023

 • registrácia pre pasívnu účasť do 17. 3. 2023

Vedecký výbor si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie formu príspevku (prednáška, poster).

Z príspevkov spracovaných do formy vedeckých a odborných prác in extenso bude po skončení konferencie zostavený recenzovaný zborník v elektronickej forme. Zaradenie príspevku do zborníka bude podmienené zaplatením konferenčného poplatku.

Rear view of Audience in the conference hall or seminar meeting which have Speakers

TEMATICKÉ OKRUHY PRÍSPEVKOV

 • Prevencia a kontrola infekčných chorôb
 • Preventívne pracovné lekárstvo
 • Environmentálne zdravie
 • Prevencia a kontrola chronických chorôb a ich rizikových faktorov
 • Výživa a zdravie
 • Varia

KONFERENČNÝ POPLATOK

Zahŕňa účasť na konferencii, konferenčné materiály, občerstvenie, obedový balíček.

30 EUR, doktorandi 20 EUR

Platba vopred na č. účtu SK30 0900 0000 0051 5215 3105
Uveďte správu pre príjemcu v tvare: XIIMDVZ_priezvisko

Platba v hotovosti pri registrácii nebude možná.

DÁTUM A MIESTO KONANIA konferencie

23. marca 2023

Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604 | 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore