MDVZ 2023

Registrácia a konferenčný poplatok

Registrácia

 registrácia pre aktívnu účasť (názov príspevku s anotáciou) do 24. 2. 2023

• registrácia pre pasívnu účasť do 17. 3. 2023

Vedecký výbor si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie formu príspevku (prednáška, poster).

Z príspevkov spracovaných do formy vedeckých a odborných prác in extenso bude po skončení konferencie zostavený recenzovaný zborník v elektronickej forme. Po skončení konferencie zašleme aktívnym účastníkom pokyny na písanie príspevkov do zborníka. Zaradenie príspevku do zborníka bude podmienené zaplatením konferenčného poplatku. 

Konferenčný poplatok

Zahŕňa účasť na konferencii, konferenčné materiály, občerstvenie, obedový balíček.

30 EUR, doktorandi 20 EUR

Platba vopred na č. účtu SK30 0900 0000 0051 5215 3105
Uveďte správu pre príjemcu v tvare: XIIMDVZ_priezvisko

Platba v hotovosti pri registrácii nebude možná.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604; 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore